Μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) για οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και δημόσιες αρχές

Μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) για οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και δημόσιες αρχές

Στο πλαίσιο του έργου Platformuptake.eu σχεδιάστηκε ένα διαδικτυακό μάθημα (MOOC) με στόχο την ευαισθητοποίηση αναφορικά με την υιοθέτηση ανοικτών πλατφορμών στον τομέα της ενεργούς και υγιούς γήρανσης (ΑΗΑ). Το μάθημα εστιάζει στην αναγνώριση και επιλογή ανοικτών πλατφορμών και έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας, δημόσιες αρχές, ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπούς ενδιαφερόμενους στο συγκεκριμένο πεδίο. Το MOOC θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να οικοδομήσουν τη δική τους κατανόηση για τη χρήση των ανοικτών πλατφορμών και των προτερημάτων τους, καθώς και να τις επιλέγουν και ενσωματώνουν σε εργασιακές διαδικασίες και οργανισμούς.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Ημερομηνία: 10.12.2021 10:00 – 11:30 AM CET

MOOC image

Εγγραφή